سعید (رعایت کپی راست مطالب این وبلاگ الزامیست) وبلاگ سعید یوسف زاده متولد 13 بهمن علایق: ترکاندن پاکت ساندیس ، بیرون رفتن با دمپایی و زیر شلواری ورزشهای مورد علاقه: دو با مانع ، کرلینگ http://websaeed.cf 2018-05-21T13:12:21+01:00 text/html 2018-04-13T06:06:33+01:00 websaeed.cf سعید یوسف زاده قلیان سرا http://websaeed.cf/post/102 <div align="center"><font size="3">سیاه شدن لامپ </font><font size="3"><font size="3">از دود </font>در قلیان سرا</font><br><br><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/3QKLOxq7hG/V.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div> text/html 2018-03-18T16:03:45+01:00 websaeed.cf سعید یوسف زاده جک و جونور http://websaeed.cf/post/93 <div align="center"><font size="3">جَـک و جانـوران آمدند از راه<br>هجوم می آورند کم کم به هرجا<br><br>زِهَر روزنه ای آیند چه جوری<br>یه چند تا هم عبور کردند ز توری<br><br>پشه و مگس در پرواز بدبدم<br>یه چند گونه ای هم انگار جدیدن<br><br>یه جاندار آمده،هست رنگِ او زرد<br>چنان نیش میزند چند روز کُنَد درد<br><br>بیُفتاد بر مگس این بار نگاهم<br>نشسته بر لبِ ظرفِ غذایم<br><br>پشه هم میرسد نزدیکِ گوشم<br>به وقتِ خواب زمانی که خموشم<br><br>پشه دیگر مرا رسوا گردانْد<br>دَمِ گوشم برقصید و همی خواند<br><br>یا اینکه میزند نیش بردماغم<br>مرض دارد نمیذارد بخوابم<br><br>گرفتند اینها حالم به هر نَحو<br>فقط آرام شوند گویی دَمِ مرگ<br><br>جدیداً آنها سخت میتوان کُشت<br>چو کُشتی میرسند هر دَم به یک مُشت<br><br></font><br><font size="3"><font size="3"><font size="4"><font size="2">شعرطنز از سعید یوسف زاده<br>هرگونه کپی کردنِ این شعر ممنوعِ</font></font></font></font></div><br> text/html 2018-03-16T04:11:10+01:00 websaeed.cf سعید یوسف زاده بازار http://websaeed.cf/post/91 <div align="center"><font size="3">بازم بار دگر نزدیکِ عید است</font><br><font size="3">خریدِ البسه،آجیل،از این دست</font><br><br><font size="3">شدم راهی دهم انجامْ خریدم</font><br><font size="3">شگفت گشتم بازار را بدیدم</font><br><br><font size="3">چو بینم هرطرف،هرسمت شلوغیست</font><br><font size="3">دگر نیست جای سوزن،این دروغ نیست</font><br><br><font size="3">یه تعداد لِه میگردند هردم</font><br><font size="3">تنی چند هم گره خوردند برهم</font><br><br><font size="3">به هم گیر کرده اند،هستند حیرون</font><br><font size="3">به سختی میکِشند خود را به بیرون</font><br><br><font size="3">چه خواهد شد مرا در این شلوغی</font><br><font size="3">دگر باید گریخت حتماً به زودی</font><br><br><font size="3">زدم قید خرید نیستم به پایش</font><br><font size="3">ببخشیدم عطایش برلقایش</font><br><br><font size="3">مُسَلّم این زمان،وقتِ خرید نیست</font><br><font size="3">باید زنده بمانم،شانس باقیست</font><br><br><font size="3">نخواهم ماند دگر در این میانه</font><br><font size="3">بدین گونه سعید رفت سمتِ خانه<br><br><br></font><font size="3"><font size="4"><font size="2">شعرطنز از سعید یوسف زاده<br>هرگونه کپی کردنِ این شعر ممنوعِ</font></font> </font></div> text/html 2018-03-15T07:13:54+01:00 websaeed.cf سعید یوسف زاده پیامک تبلیغاتی http://websaeed.cf/post/90 <div align="center"><font size="3">بازم صبح شد صدای قاطی پاتی<br>پیامـکهای چرتِ تـبلیغاتی<br><br>دارم چک میکنم بازم گوشیمو<br>اُهو نگاه کن دیگه این یکی رو<br><br>پیامک اومده گشتی برنده<br>اگر ارسال کنی یک را به بنده<br><br><br></font><font size="4"><font size="2">شعرطنز از سعید یوسف زاده<br>هرگونه کپی کردنِ این شعر ممنوعِ</font></font><br></div> text/html 2018-03-12T08:14:02+01:00 websaeed.cf سعید یوسف زاده کبابی http://websaeed.cf/post/87 <div align="center"><font size="3">بدیدم دفتر شهرام کبابی<br>هنوز بودند بدهکارانی باقی<br><br>کلاغه هم هست اینجا بدهکار<br>یه چهار سیخی ربوده است انگار<br><br><br></font><font size="4"><font size="2">شعرطنز از سعید یوسف زاده<br>هرگونه کپی کردنِ این شعر ممنوعِ</font></font><br></div> text/html 2018-03-12T07:57:03+01:00 websaeed.cf سعید یوسف زاده سردرد http://websaeed.cf/post/86 <div align="center"><font size="3">چند صباحی هست من سر درد دارم<br>دگرحوصله ی چیزی ندارم<br><br>برم دکتر بدم بنده نمونه<br>که شاید رفته بالا قند و اوره<br><br></font><br><font size="4"><font size="2">شعرطنز از سعید یوسف زاده<br>هرگونه کپی کردنِ این شعر ممنوعِ</font></font></div> text/html 2018-03-12T06:47:26+01:00 websaeed.cf سعید یوسف زاده کودکی http://websaeed.cf/post/85 <div align="center"><font size="3">بود شادیم گِل بازی<br>آدم برفی سازی<br><br>گاهی با آب بازی بودم خیس<br>گاهی میترکاندم پاکت ساندیس<br><br><br></font><font size="4"><font size="2">شعرطنز از سعید یوسف زاده<br>هرگونه کپی کردنِ این شعر ممنوعِ</font></font><br></div> text/html 2018-03-09T13:06:47+01:00 websaeed.cf سعید یوسف زاده آرایشگاه http://websaeed.cf/post/83 <div align="center"><font size="3">یه روز خواستم بیابم یک فروشگاه<br>به هر کوچه رِسَم اینجا و آنجا<br><br>یا بعد از چند قدم چرخم به جایی<br>فقط بینم سالنهای زیبایی<br><br>شـمار آرایشـگاه زنـانه<br>فزون یافته است همی خانه به خانه<br><br>مُجاز و بی مجوز هست بسیار<br>ملوس و شبنم و خاتون و گلسار<br><br>رَوَم در هرمغازه بنده انگار<br></font></div><div align="center"><font size="4"><font size="3">فقط موجود است سُرخاب سفیدآب<br><br></font><br></font><font size="4"><font size="2">شعرطنز از سعید یوسف زاده<br>هرگونه کپی کردنِ این شعر ممنوعِ</font></font><br></div> text/html 2018-03-09T03:46:29+01:00 websaeed.cf سعید یوسف زاده تیپ http://websaeed.cf/post/80 <div align="center"><font size="4"><font size="3">پریروز بودم در بازاری<br>اونم بادمپایی و زیرشلواری<br><br>یهو دمپایی ام گردید پاره<br>بدیدم هیچ ندارم راه چاره<br><br>در آن نزدیکیا کفشی خریدم<br>چنین تیپی را من جایی ندیدم<br><br></font><br></font><font size="4"><font size="2">شعرطنز از سعید یوسف زاده<br></font></font><font size="4"><font size="2">هرگونه کپی کردنِ این شعر ممنوعِ</font></font></div> text/html 2018-03-07T04:33:53+01:00 websaeed.cf سعید یوسف زاده پنچر http://websaeed.cf/post/79 <div align="center"><font size="3">شبی از مغازه ی توی کوچه<br>خریدم من اسمارتیزوکلوچه<br><br>چو خواستم برگردم سوی منزل<br>بدیدم که دوچرخه ام گشته پنچِر</font><br><font size="3"><font size="2">( کسره گذاشتم برای پنچر چون مصرع قبل منزِل بود)</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif"></font><br><br><font size="4"><font size="2">شعرطنز از سعید یوسف زاده<br></font></font><font size="4"><font size="2">هرگونه کپی کردنِ این شعر ممنوعِ</font></font></div> text/html 2018-03-06T13:59:37+01:00 websaeed.cf سعید یوسف زاده روز دل انگیز http://websaeed.cf/post/78 <div align="center"><font size="4"><font size="3">به خود گفتم در این روزِ دل انگیز<br>بشم راهی به سوی پارکِ چنگیز<br><br>ولی خوردم زمین چون بود زمین خیس<br>برفتم سمت خانه مان سینه خیز</font><br><br><br></font><font size="4"><font size="2">شعرطنز از سعید یوسف زاده<br></font></font><font size="4"><font size="2">هرگونه کپی کردنِ این شعر ممنوعِ</font></font></div> text/html 2018-03-06T04:01:42+01:00 websaeed.cf سعید یوسف زاده نان بربری http://websaeed.cf/post/77 <div align="center"><font size="3">اول صبح هست و کوبم هر دری<br>تا بیابم تکه ای نان بربری<br><br>گر بیابم با پنیر گردد بیست<br>ولی انگار هرچه میگردم نیست<br><br>دگر باید روم بیرون ز خانه<br>بیابم غایبِ این صبحانه<br><br><br></font><font size="4"><font size="2">شعرطنز از سعید یوسف زاده<br></font></font><font size="4"><font size="2">هرگونه کپی کردنِ این شعر ممنوعِ</font></font></div> text/html 2018-03-06T03:59:47+01:00 websaeed.cf سعید یوسف زاده مداد http://websaeed.cf/post/76 <div align="center"><br><font size="3"><font size="3">من یک مداد چهار رنگ دارم<br><br></font><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/LMhMPxj0cu/medad.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></div> text/html 2018-03-04T04:56:43+01:00 websaeed.cf سعید یوسف زاده نان سنگک http://websaeed.cf/post/75 <div align="center"><font size="4"><font size="3">دویدم من به سوی نانوایی<br>یهو افتاد زدستم ده شاهی<br><br>غلتید و رفت درون چاله افتاد<br>خیالِ نانِ سنگک رفت بر باد</font><br><br><br><font size="2">شعرطنز از سعید یوسف زاده<br></font></font><font size="4"><font size="2">هرگونه کپی کردنِ این شعر ممنوعِ</font></font></div> text/html 2018-02-06T12:59:14+01:00 websaeed.cf سعید یوسف زاده The Final Countdown http://websaeed.cf/post/59 &nbsp;&nbsp;<div align="center"><font size="2">آهنگی که دوران کودکی گوش میکردم</font><br><br><audio controls="controls">&nbsp; <source src="http://www.folder98.ir/uploads/p386047_The_Final_Countdown.mp3" type="audio/mpeg">&nbsp; <source src="http://www.folder98.ir/uploads/t125991_The_Final_Countdown.ogg" type="audio/ogg">Your browser does not support this audio</audio><br><br><br></div> text/html 2018-02-05T12:55:46+01:00 websaeed.cf سعید یوسف زاده قورباغه http://websaeed.cf/post/55 <div align="center"><font size="3"><font size="2">عکس مربوط به سفر به شمال ، قورباغه تو خیابون بود ظاهراً زیر ماشین رفته بود</font><br><br><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/J37ZumJvKj/gh.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></div> text/html 2018-02-04T12:49:53+01:00 websaeed.cf سعید یوسف زاده میمون و سگ http://websaeed.cf/post/54 &nbsp;<br><div align="center"><font size="3">میمون بی تربیت</font><br></div><br><br><div align="center"><video controls="controls" width="320" height="240">&nbsp;<source src="http://www.uplodfile.com/uploads/up702551517728282_m.mp4" type="video/mp4">&nbsp;<source src="video.ogg" type="video/ogg">&nbsp;Your browser does not support the video element.</video></div>&nbsp; text/html 2018-02-03T12:39:35+01:00 websaeed.cf سعید یوسف زاده پائیز http://websaeed.cf/post/51 <div align="center"><font size="2"><font size="3">پائیز</font><br><br></font><br><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/CTf9mOkIGX/r (3).jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/tMEymovj6J/r (2).jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/5L0jeNTFZm/r (1).jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/qDGULCg45l/r (4).jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div> text/html 2018-02-02T06:34:52+01:00 websaeed.cf سعید یوسف زاده تولدم مبارک http://websaeed.cf/post/49 <div align="center">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/714/2139613/d.gif" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; </div><div align="center">&nbsp;<img src="http://cdn.persiangig.com/preview/bUkY4tG3rx/T (3).gif" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/8vIOVfEtw8/T (4).gif" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/1I4QXhkcfo/T (5).gif" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><div align="center"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/xwdAm2MdJP/T (1).gif" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/gdwgc6Wlfn/T (2).gif" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><br></div><div align="center"><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div><div align="center"><br></div> text/html 2018-01-28T06:22:51+01:00 websaeed.cf سعید یوسف زاده برف http://websaeed.cf/post/30 <div align="center"><font size="3">تهران چند دقیقه قبل</font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/vhKYM2KTtn/b (2).jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div> text/html 2018-01-22T13:44:09+01:00 websaeed.cf سعید یوسف زاده نمیدانم http://websaeed.cf/post/2 اگر حسش بود شاید به روز کنم.